TROÇKİ, STALIN VE KIZIL ORDU – SSCB’DE SİVİL SAVAŞ

TROTSKY, STALIN AND THE RED ARMY – CIVIL WAR IN THE USSR
Communist League & Alliance
İçindekiler
Giriş
Şu ana kadar İç Savaşta Troçki’yi çevreleyen mitler ile ilgilenmedik. Ancak bunlar Homerik oranlardadır ve Marksist-Leninistler bu mitleri  çürütmeye aşina olmalıdırlar. Bu, 1919 yılına kadar Kızıl Ordu’nun yapısını ve komutasını inceleyerek başlayacağımız, iki bölümden oluşan bir makalenin ilki; Bir sonraki makale, SSCB-Polonya 1920 savaşını ve  Troçkinin “devrim ihracatı”versiyonunu  özel olarak tartışacak.
İlericiler arasında ki ortak algı, Troçki’nin gerçekten devrimi “kurtardığı”, gerçekte  İç Savaş sırasında Bolşevikler tarafından iktidarın ele geçirilmesini takiben  Devrimi “yaptığı”, çünki Troçki yeni Kızıl Ordu’yu “oluşturdu” efsanesidir.  Bu, kesinlikle Troçki’nin kendisi gibi olanların görüşüdür. Troçki, kendisini Stalin’in acımasız saldırılarından Lenin tarafından korunmakta olduğu imajını sunuyor. Örneğin Troçki’ye göre:

“Stalin birkaç ay Traritsyn (Stalingrad) da kaldı . Lenin, çatışmanın gelişmesini
alarmla (endişeyle) izledi. … Stalin’i benden daha iyi tanıyordu ve açıkça Tsartisyn’in inatçılığının gizlice Stalin tarafından sahnelendiğinden şüphelendi ”. Troçki, Lev “Hayatım”; New York; 1970; s. 441.

Troçki’ye göre, aynı zamanda, Lenin, İç Savaşın detaylarından gerçekten çok uzaktı ve neyin gerekli olduğunu bilemezdi. – ama tüm bilgili Troçki için  bu böyle değildi:

“Lenin cepheye  geziler yapmak için ..çok fazla meşguldü...  . Ben çoğu zaman cephede kaldım… Benimle yarım saat konuştuktan sonra, karşılıklı anlayışlarımız ve tam dayanışmamız yeniden sağlandı… birkaç gün sonra… Lenin bir konuşma yapıyordu… “Yoldaş Troçki bana askeri departmanımızda onbinlerin olduğunu bildirdiğinde, kapitalistlerin bize karşı kullanmak için topladıkları tuğlalardan komünizmin nasıl inşa edileceğine dair düşmanımızın gizli davalarını neyin oluşturduğu konusunda uygun bir anlayış kazandım. ”; (aynı yazı) Ibid; p ,. 446-7.

Doğal olarak, Erich Wollenberg ve daha yakınları gibi takipçileri, örneğin Tony Cliff, Troçkiyi eko ederek, şöyle yazdı:

“Troçki’nin Kızıl Orduyu inşası haklı olarak devasa bir başarı olarak görülmeli. Çelişkili unsurlar birleştirerek bir boşluktan güçlü bir ordu üretti … .Troçki kervanda  kılıç ve kalemin  tam bir uyum içinde birlikte nasıl hareket edeceğini gösterdi  .. “

Cliff, T; Troçki 1917-1923 – Devrimin Kılıcı; Londra; 1990; s. 11, 95;

Ancak, bu “Kahraman efsaneleri”  gerçeklerle hiç bir şekilde uyumlu  değil.
Örneğin, Troçki’den Merkez Komite’ye uzun bir not yazdığında, Troçki, Güney Cephesi için kendi planlarını şöyle öneriyor:

“13. Güney cephesinin güney doğu ve güney cephesi olarak  bölünmesi, temel stratejik hatayı örgütsel olarak pekiştirir. Şu anda başkomutan ile iki güney grup arasında dikilen güney cephesinden sorumlu başka bir kişi artık yok …

14. Baş Komutanın orijinal planın yükümlülüklerinden resmi olarak serbest bırakılmasına rağmen, fiili durum, temel değişikliklerin bile ( Budenny’nin kolordu, ordunun batıya hareketi vb. ) Merkez Komite ve Devrimci Askeri Mahkemesi nde temel plana “saldırı” olarak değerlendirildi ve aşırı gecikmeyle uygulandı…. Sonuç .. Tehlikenin gerçek derecesini anlamak gereklidir. Baş Komutana Tula’yı lanetlerden gerçekten kurtaracak adımlar atması için emir vermek gerekir ”

Lenin, yukarıdaki nota basitçe şöyle yazdı:

“ Kötü sinirlilikten başka bir şey değil; –  bu plenumda tartışılmadımı ; bunu şimdi ortaya sürmek  çok garip ”;
Memo Trotsky to Central Committee dated 1st October 1919; In: Edited, Pipes R; The Unknown Lenin: From the Secret Archive; New Haven; 1996; p. 73.

Bu yeni dosyaların editörünün arşivlerden yazdıkları çok şey  anlatıyor:

“Troçki’nin Merkez Komite’ye olan notu iki nedenden dolayı ilgi taşıyor. Birincisi,   Troçki’nin sözde önderliğini yaptığı Kızıl Ordu’nun operasyonel planlarıyla ne kadar az aşina olduğunu  gösterir. Kızıl Ordu’nun General Denikin’i kesin olarak yenmesi nden (ve Tula’yı kurtarmasından) iki aydan daha az bir süre önce yazılmış olması Troçki’nin ya  Sovyetlerin  gerçekten karşı taarruza hazırlıklarından habersiz olması, ya da onu yanlış anlamış olduğunu ortaya çıkarır..

İkincisi,  Lenin’in laubali (alaycı) bir şekilde  bu tavsiyeyi reddettmiş olması, onun Troçki’nin askeri yeteneklerine yüksek saygı göstermediğini gösteriyor ”;
Ibid; s. 69-70

Hem Lenin’in  bu dönem için Toplu Eserleri, hem de “Troçki Yazıları 1917-1922”,[“The Trotsky Papers 1917-1922”; Ed J.M.Meijer; 1971; The Hague] daha zengin ayrıntılı bir şekilde Lenin in İç savaştaki olaylardan çok iyi bir şekilde bilgili olduğunu gösterir. Troçki’yi çeşitli şekillerde yönlendirdiği ; ya da  sadece durumu derin bir şekilde anlamak için, durum hakkında tutarlı olan çok özel detaylar istediği aşikardır.
Sonuç olarak, Lenin’in sık sık Stalin’e danıştığı açıktır. ve hatta onu  Troçki’nin komutasının başarısız olduğu alanlara müdahale etmesini söylüyordu. Troçki’nin askeri kestanelerini ateşten çıkarmak için Stalin’e başvurmak, Lenin’in bir alışkanlığı haline gelmişdi.
(..)
Kızıl Ordu’nun Başlangıcı
Bolşevik partisinin Askeri Devrimci Komitesi 8 Kasım 1917’de Petrograd’daki Geçici Hükümeti devirdiğinde, Halk Komiserleri Konseyi’ni (Sovnarkom) kurdular. Hükümetin Askerlere ve denizcilere olan borcunu kabul ederek, bir Ordu ve Deniz İşleri Komitesi ni kurdular. İktidarın ele geçirilmesi ordu ve donanma militanları olmadan asla gerçekleşemezdi:

“ Bolşevikler tarafından hazırlandı , savaş emirlerini hassasiyetle yerine getirdi ve Kızıl Muhafızlarla yan yana savaştı. Donanma ordunun gerisinde kalmadı. Kronstad Bolşevik Partinin kalesiydi ve çoktan Geçici Hükümetin otoritesini tanımayı reddetmişti. Kruvazör Aurora silahlarını Kış Sarayında eğitti ve 25 Ekim’de gök gürültüsü Büyük Sosyalist Devrim’in yılı olarak yeni bir dönemde başladı ”;

Editörler: CPSU (B) ‘nin CC Komisyonu; “Komünist Parti Sovyetler Birliği’nin (Bolşevikler) Kısa Tarihi”; Moskova; 1939; s.208.

 8 Ekim’de, İkinci Sovyetler Kongresi, Zaten Barış Kararnamesi’ni kabul etmişti:

“Kongre, savaşan ülkeleri barış görüşmelerine izin vermek için üç aydan kısa olmayan bir süre boyunca acil bir ateşkes başlatma çağrısı yaptı ”
“Kısa Tarihçe CPSU (B)”; Ibid; s. 209.

10 Kasım’da Lenin, – o zamana kadar hala Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya ile savaş halinde olan – İmparatorluk Ordusunu (savaş durumundan çıkarmak) demobilize etmek için bir emir imzaladı. Ordu 12 milyon güçlüydü ve Mihail Kedrov , askeri komiseri yardımcısı olarak “demobilize yi”gözlemledi. Sovnarkom un Barış İçin Çağrı sı  Aralık ortasında geri kalan savaşan ülkelerden herhangi bir cevap almamıştı. Ayrıca, karşı-devrimcilerin askeri güçleri örgütledikleri de belirgindi.
Ordu Komiseri Nikolai Podvoiskii, ilk Narkomvoen (yani Askeri ve Donanma İşleri Komiseri ) Bolşevik Parti Askeri Teşkilatı ile yeni bir ordunun oluşumunu tartıştığında Demobilize Kongresi hala devam ediyordu,.
Başlangıçta Kedrov, sadece Bolşevik Partiye “sadakatini kanıtlamış” sanayi işçilerine ve köylülere dayanan bir orduyu savundu. Sonucunda “ proleter bir çekirdeğe sahip emekçi sınıflar, işçiler ve köylülerden ” oluşacak bir ordu teklif i kabul edildi. Soldiers in the Proletarian Dictatorship. The Red Army & The Soviet socialist state 1917-1930”; Ithaca 1990; p.9.
Ancak 1918 Ocak’ına gelindiğinde, (Car ordusundan) ordudan kitlesel kaçmalar yaygındı ve asker komiteleri tek taraflı olarak birlikleri dağıtıyorlardı. Askerler silahları zimmete geçirdi  ve evlerine gitti. Neyse ki, o zamandan beri1917’de Sovyetler Kızıl Muhafızları ve milisleri örgütlüyorlardı. İşte Bunlar, Geçici Hükümeti devirirken Bolşeviklerin Askeri Devrimci Komitesi için Devlet Gücünü ele geçirdi. Aynı şekilde, General Petr Krasnov ve eski cumhurbaşkanı Alexsandr Kerensky’nin önderliğindeki karşı devrimden Petrograd’ı 10 Kasım 1917’de savunan Kızıl Muhafızlar bunlardı..
Engels 1870 Paris Komünü bunu gerçekten uygulamaya koyduğunda, milis benzeri bir orduyu savunmuşdu . Bu örnekler , Kızıl Muhafızların resmen, halkların milisleri, ordunun bel kemiği haline geldmesini savunan Valentin Trifonov gibi milis liderlerine ilham verdi.
15 Ocak ta, Sovnarkom “Emekçi  ve sömürülen halkların Hakları Bildirgesi”ni , tüm emekçilerin silahlanmasını ve bir sosyalist kızıl ordunun oluşumunu ilan eden, Bütün Rusya Kongresinin   bir İşçi-Köylü Kızıl Ordu kurulmasını başardı.
 Aşağıdan hareketle yönlendirilen ordunun, aşağıdan gönüllü bir ordu olması öngörülüyordu:

“Devrimimizdeki her şey gibi, sosyalist bir ordunun oluşumu da yukarıdan gelen talimatları bekleyemez. Aşağıdan, halkın kendileri tarafından oluşturulmalı; bu nedenle tüm örgütler – fabrika ve volost ‘komiteleri, yerel parti örgütleri , sendikalar, yerel sovyetler ve tüm Kızıl Muhafız personeli – derhal kendilerine hemen Sosyalist Orduyu örgütleme görevini koymalılar ”;
Atıf yapılan von Hagen; Aynı eser, s.21-22.

Genel model Paris Komünü ve onun  tamamen gönüllü olan ordusuydu. Bir subay liderliğinin her konusunu reddeden Asker komiteleri, bir subay tabakasının tüm izlerini attılar. Tüm askeri mahkemeler Kasım ayında Sovnarkom tarafından kaldırılmıştı ve yerine yoldaş mahkemeleri ( tovarish-cheskie sudy ) getirilmişti. Ayrıca, 1 Aralık 197’de Petrograd Askeri Bölgesi, her rütbeyi ve rütbeleri ve subaylar için ayrıcalıkları ortadan kaldırdı ve subayların seçimine başladı. Bunun üzerine, şaşırtıcı bir şekilde, İmparatorluk ordusunun 8.000 generali ve subayı Sovyet devletine hizmet etmek için gönüllü olmak isteyecekti. Bu subaylar büyük bir şüphe ile karşılandı ve “askeri uzmanlar” ifadesi, önceki bağlılıklarına dikkat çekmeden, uzmanlıklarına işaret etti. Yeni bir ‘komünist’ subaylar kolordusu oluşturmak amacıyla, Sovnarkom,  Aralık ayında Kızıl komutanlar için kurslar başlattı. 1918 sonuna gelindiğinde, ülkede 13.000 kızıl komutan vardı.
Yeni devlet savunma kuvvetlerinin ilk sınavı, 1918’de Alman ordusunun Kızıl Muhafızlarla savaştığı zaman – Narva’da, Estonya’da oldu. Merkezi mesleki liderliğin yokluğunda, ve Kızıl Komutanların, seçilen komutanlar tarafından verilenler dışında herhangi bir emri kabul etmeyi reddetmesi durumunda, bozguna uğramak kaçınılmazdı. Bundan hemen sonra, Brest-Litovsk Antlaşması nihayet imzalandı ve Kızıl Ordu profesyonel standartları benimseme baskısı altındaydı.
 
 
Devamı
Çeviri
Erdoğan A
2 Şubat 2019
Kaynak