PİR AHMET SOLMAZIN ANISI: EMPERYALİZME FAŞİZME VE HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI MÜCADELE BAYRAĞIDIR..!

Proletarya hareketinin yiğit neferi Pir Ahmet Solmaz 13 Eylül 1977 yılında kaybettik. Pir Ahmet yoldaş, M-L hareketin bir militanı olarak devrimci çalışma yaptığı Elazığ’da faşist polislerce 2 Eylül 1977’de gözaltına alındı. 1 Eylülde 1977 yılında  mezarı başında yapılan Ali Haydar Yıldız yoldaşı ama töreninin dağılmasından sonra polis, dağılanlara gözdağı vermek amacıyla, toplayıp işkenceye çekiyordu. Polisin bu baskıları törenden bir kaç gün sonraya dek aralıksız mahalle mahalle dolaşarak, şüphelendiğini gözaltına alıyor ve işkenceye çekiyordu.

İşte Pir Ahmet bu baskıların sürdüğü koşullarda 2 eylül 1977 yılında polisçe gözaltına alındı.

Pir Ahmet yoldaş polis tarafından yakalandıktan hemen sonra işkence altına alındı. 5 gün 5 gece ağır işkenceler komünist kararlığın örneğini vererek ser verdi sır vermedi. Yapan işkencelerin etkisiyle işkenceden çıkarıldıktan üç sonra 13 Eylül’de şerefle taşıdığı Marksist-Leninist bayrağı yoldaşlarına devrederek ölümsüzler ordusuna katıldı.

BİR DEVRİMCİNİN KISA FAKAT HALKA ADANMIŞ YAŞAMI

Pir Ahmet yoldaş 1956 yılında Dersime bağlı Ovacık ilçesinin Kozluca köyünde dünyaya geldi. Tunceli’nin çoğu köyleri gibi Kozluca da tarıma elverişli arazinin pek olmadığı dağlık ve ormanlık bir köydür. Pir Ahmet’in ailesi yoksul ve az topraklı bir köylü ailesiydi, Bu nedenle Pir Ahmet yoldaş daha küçük yaşından itibaren bir yanda köyde çalışırken diğer yanda şehirlerde inşaatlarda, lokanta vb. yerler de ücretli işçi olarak çalışmak zorunda kaldı.

Pir Ahmet yoldaş,  çocukluğundan ölümüne kadar yoksulluk içerisinde geçen yaşamı, devrimci ve M-L fikirleri kolaylıkla benimsemesine yol açan önemli bir etken oldu, 1973 yıllarında ortaokulu henüz yeni bitirmişken, devrimci mücadeleye ve M-L’e ezme sempati duymaya başladı. Daha sonraki yıllarda henüz örgütlü mücadeleye başlamadan evvel, kendi inisiyatifiyle bir yandan M-L eserleri okuyor, öte yandan okumakta olduğu Ovacık Lisesi öğrencilerini bilinçlendirmeye çalışıyordu. Bu bu 1972’lerdeki mücadelenin etkisiyle dönemde Kaypakkaya yoldaşın önderliğinde kurulan TKP-ML Hareketine sempati duyuyor ve  henüz komünist hareketle bağ kuramamasına rağmen, komünist hareketin propagandasını yapıyordu. 1975 yılında komünist hareketle bağ kurdu ve çalışmalarını artık komünist harekete bağlı olarak yürüttüğü Ovacık Lisesi öğrencilerini bilinçlendirme, örgütleme ve köylerde devrimci mücadeledeki  propaganda çalışmalarını yürütme çabası içerisinde oldu. Okul  içinde ve köylerde çalışkanlığı ve kararlılığıyla yoldaşları ve halk arasında sevilen, güven duyulan  bir militan ve , mücadelenin bir önderi durumuna geldi

1976 Mayısında Ovacıkta ilk miting olan, ” Siyasi cinayetleri ve Mili Zulmü Protesto Mitingine “ önderlik edenlerdendi.  Tertip Komitesinden olması nedeniyle Mitingin ardında polisçe aranır duruma düştü.

Egemen sınıflar faşist baskı ve zulmü karşısında mücadeleden yılmadı.  Son sınıfında okuduğu Ovacık Lisesini terk ederek, devrimci mücadeleye profesyonel bir devrimci  olarak devam etti . Faşist işkenceci katiller tarafında katledilinceye kadar bir yıl boyunca Elazığ’da fabrikalarda, okullarda mahallelerde, gecekondularda, köylerde devrimci mücadeleyi örgütlemeye ve yürütmeye , başarıyla önderlik etmeye çalıştı. Faşistlerin bütün baskı ve zorbalıklarına karşı asla yılmadı ve bütün bu zorlukların açılması için canla-başla çalıştı. İşçi ve emekçi köylü kitleleri ile bağ kurmada, kaynaşma da Onlara devrimci propaganda yapma da başarılıydı.  Onun emekçi yaşamı, emekçi kitleler ile kaynaşma da kendisine engin deneyimler kazandırmıştı.

Pir Ahmet yoldaş kendi deyimiyle çocukluğunda “hep hastalık geçirdiği için” zayıf bir bünyeye sahip olmasına rağmen,  bıkmak bilmeyen bir çalışma yaşamı içerisinde oldu. Halkın Birliği dergisinin Usta bir dağıtımcısıydı, Mahalleler de,  derneklerde ve köylerde ideolojik politik tartışmaların başarı ile yürütüyor, seminerler veriyor, halkın gecekondu yapımında onların yanında bizzat çalışarak katılıyordu.  Emekçi ve işçi bir yaşamın ustalaştırdığı ellerini , devrim ve sosyalizm mücadelenin gelişmesi için başarıyla kullanıyordu Pir Ahmet yoldaş içinde yetiştiği emekçi halka derin bir bağlılık , başta emperyalizm, faşizme ve  her türden gericiliğe karşı  derin bir sınıf dini duyuyordu. Bu özelliği PirAhmet yoldaşı  devrimci mücadelede kararlı olmasını sağlıyordu.  Politik  bilgi ve tecrübesi arttıkça kararlılığı, daha da pekişiyor ve verimli çalışmalarını yılmaz  bir nefer olarak sürdürüyordu.  En son 1973’te katledilen yoldaşı Ali Haydar Yıldız’ın mezarının yapılmasında faal olarak çalıştı  ve düzenlenen törende önderlik yapanlar arasında yer aldı.

Pir Ahmet yoldaşım önemli i özelliklerinden biri de daha ilk sempati duymaya başladığı andan itibaren Marksist-Leninist eserleri büyük bir dikkat ve heyecanla okumasaydı. Onun  bu özelliği kısa zamanda politik bakımından kendisini geliştirmiş, ideolojik-politik meselelerde inisiyatifli kılmıştı . O pratik çalışmaların yoğunluğuna rağmen, her zaman Marksist-Leninist eserleri okumaya , mutlaka zaman bulur ve eğitimini yapardı . Bu eğitim onun M-L aleyhtarı her türden reformist-revizyonist satmaya karşı , karanlıkla karşı durmasını sağlıyordu,

Pir Ahmet Yoldaş Her Türden Sapamaya Karşı Duruşun Adıydı

Pirahmet yoldaş emekçi yaşamının verdiği  sezgi ve kararlılıkla politik eğitime verdiği önem ve gelişmenin elverişli yeteneği ile daima M-L  yanında saf tuttu. Devrimci olduğu ilk zamanlar M-L hareketin görüşlerine sempati duydu . Bir müddet sonra komünist  harekete katıldı. Onun halkına ve devrime duyduğu derin bağlılığı, modern revizyonizmi baştan itibaren uzlaşmaz bir mücadele de rahatlıkla girmesine yol açtı.  Ovacık’ta ve Elazığ’da sürekli modern revizyonizme karşı, ideolojik ve politik mücadele yürüttü. Elazığ’daki Dev-Genç taraftarlarının bu meselede ki orta yolculuğuna karşı, tavizsiz bir savaşın içerisinde oldu. 1976 yılında M-L hareketin saflarında çıkan dogmatik Partizanın,” Sovyet Sosyal Emperyalistleri ve revizyonistlerle   ittifak kurma uzlaşmacı  politikalarına karanlıkla karşı durdu. Bu aynı uzlaşmacılığı aslında aynı özelliğiyle başka türden revizyonizmi temsil eden 3. dünya karşı devrimci teorisine karşı da gösterdi.  Ölmeden kısa bir süre  önce hareketin saflarında, 3. dünya teorisine karşı mücadele bayrağı açılmıştı . Pir Ahmet  Solmaz  yoldaş  bu konu ile ilgili çeşitli yazıları bazı M-L eserleri okuyarak, yoldaşları ile tartışarak duraksamadan 3. dünya teorisinin revizyonist niteliğini  tespit ederek,  kararlılıkla reddetmişti.

Pir Ahmet yoldaşın örnek alınacak yanlarından bir diğeri ise, hizipçi ve  yıkıcılara karşı hareketin birliğini korumadaki kararlılığıdır .

Elazığ’da profesyonel çalışmaya başladıktan bir müddet sonra, M-L hareketi bölmeye çalışan dogmatik Partizan hizipçiler Elazığ  ve Dersimde  etkili  olmuşlardı. Politik kirlilikten, duygusallıktan, akrabalık ve Ahbap çavuş ilişkilerden faydalanarak hareketi parçalamaya çalışıyorlardı.  Pir Ahmet yoldaş dogmatik hizipçilerin yıkıcı çalışmasının başını çekenlerle,  kişisel arkadaşlığına ve   onları daha çok tanıyor olmasına rağmen, Onlardan hiçbir biçimde etkilenmedi.  M-L harekete ve  devrimi bağlılığın kararlı bir örneğini gösterdi.  Onların “ sol oportünist” çizgisini mahkum etti . ve Onları   hizipçi-yıkıcı  olarak ilan ederek, M-L hareketin birliği ve zafer için kararlılıkla mücadele yürüttü. Memleketi olan Ovacık’ta komünist hareketin çalışmaları bütünüyle dogmatizm Partizanın  etkisi altında kalmıştı. Bunu oldukça içerliyor ve müsait olsam da oraya gidip dogmatizmle kıyasıya mücadele etsem diyordu . Nitekim Halkın Birliği dergisinin ilk sayısının çıktığı 1977’nin kış aylarında aranmasına rağmen dergileri alarak Ovacığa  gitti . Metrelerce karın olduğu ve kendisinin arandığı  şartlardan ilçe  içinde ve köylerde yüzlerce gazete satarak, devrimci çalışmasını sürdürdü ve  dogmatizmin  etkisindeki  sempatizanları M-L harekete  tekrar kazanmaya çalıştı. Dogmatiklerin bütün saldırı ve kara çalmalarına boyun eğmeden, birkaç gün içinde hem gazetenin dağıtım imkanı sağladı ve  hem de birkaç sempatizan kazandı dönüşünde gülümseyen yüzü kararlı bakışlarıyla. “Eğer çalışma yapabilirsek doğmatik hizipçilerin etkisini zayıflatırız “  diyordu . Ondan sonra Ovacığa gidemedi. Ama O  dogmatik hizibin tahribatlarını giderme mücadelesini  Elazığ ve  Karakoçan’da kararlılıkla yürüttü. Pir Ahmet’ yoldaşın  her türden revizyonist oportünist sapmaya karşı ilkeli mücadelesi bugün de revizyonist-reformist sapmalara karşı  bir pan-zehiri olaraktan saflarımız da yaşamaktadır. Devrim ve sosyalizm mücadelesine daha fazla hizmet edeceği bir dönemde çok genç yaşında Pir Ahmet yoldaşı kaybettik. Bugün Pirahmet Yoldaşı anmak demek onun yaptığı gibi M-L sıkıca sarılmak ve her türden sınıf dışı akıma karşı inatla ve ısrarla mücadele etmek, feda ruhu için devrimci kavgayı her alanda örmek için öne atılmak demektir.  Söz veriyoruz ki faşizmin işkencehanelerin de boyun eğmez direngenliğiyle Piro yoldaş yol göstermeye devam edecektir.

Pir Ahmet yoldaş işçi sınıfı ve emekçi haklarımızın düşmanı egemen sınıflara ve onların ağababaları emperyalizme karşı mücadeledeki kararlılığını biz devrimcilere – komünistlere ve emekçilere örnek olmaya devam edecektir.  İşçi sınıfına emekçi haklara ve M-L’e duyduğu derin bağlılık onu işkenceci i faşist katiller sürüsü  karşısında dimdik ayakta  tutan  bir kaya haline getirdi.  işkence altına alındığı 2 Eylül Akşamında itibaren 5 gün 5 gece boyunca  yapılan her türlü insanlık dışı işkenceye karşı , kararlılıkla direnen Piro yoldaş, Elazığ Emniyeti’ndeki faşist polisler ve MİT ajanları tarafından 5 gün boyunca en ağır işkencelere maruz kaldı.  Faşist Katiller sürüsü ondan devrimci faaliyetleri ve yoldaşları hakkında hareketinin üyesi olup olmadığı hakkında ve bildiği devrimcilerin isim ve adreslerini almak için  her türlü işkenceyi yapmaktan geri durmuyorlardı. Demir Çubuk ve sopalarla defalarca falakaya yatırdılar, elektrik işkencesine çektiler, tırnaklarını söktüler, psikolojik işkence metotlarının her türünü, uyguladılar. Ama sonuçta işkencede ayakları patlamış, yerinden kımıldayamayan hale getirilmesine rağmen o işçi sınıfına, TKP-ML Hareketine ve emekçi halkların davasına sıkıca sarılmasını bildi. Önderi Kaypakkaya’nın “ser ve  ama sır verme” geleneğini Elazığ zindanlarda kızıl bayrak olarak dalgalandırdı.

Piro yoldaşın İşkencede katledilmesinin üzerinde 42 yıl geçti. Onun emekçi yığınları devrim için örgütleyip seferber etmedeki kararlılığı, çalışkanlığı, direngenliği  ve inancı geride kalan devrimci ve komünistlere örnek olmuştur.

Bugün devrimci saflarda emekçi ve komünist fedakarlığın, militan duruşun ve feda ruhu içinde öne atılmanın zayıfladığı koşullarda, Pir Ahmet yoldaşta öğrenecek  ve Onun devrimci erdemleriyle donanarak, emekçi halklarımızı sömürü, ve zulümden kurtuluş savaşımını büyüterek halk düşmanlarından hesap soracağız.