Küçük Burjuvanın Herkesten “Farklı Olma” ve ML in “üstünde olma” hastalığı – Avakiyancı “Yeni Komünizm” Üzerine

Marks’ın, Engels’in, Lenin’in küçük burjuvanın kaypaklığı üzerine değerlendirmeleri, ekonomik gelişmelerle bu sınıfın yaygınlaştığı günümüzde doğruluğunu hemen her gün, tekrar tekrar kanıtlamakta. Emekçi halkların saflarıyla, “popüler olma”, “burjuvaya yakınlaşma”, kendisini “diğer geniş kitlelerin üstünde” ve emekçi halkın ideolojisi Marksizm Leninizm’den “farklı” bir ideoloji olduğunu gösterme çabalarıyla burjuva safları arasında yalpalayan küçük burjuvazi, ideolojik mücadelede emperyalist burjuvazinin en güvenilir araçları olma vazifesine devam ediyorlar.

Bir zamanlar Troçki’nin yazılarına ön söz yazan M.J. Olginin, ustaların değerlendirmeleri ve tarihi tecrübeler temelinde Troçkizm’i ve varyasyonlarını özetleyen sözlerini yorumlarsak;  Troçkizm işçi sınıfı arasında kök salamaz, ancak onun devrimci mücadele, ve özellikle devrimci mücadeleye katılma yönünde olan küçük burjuva entelektüeller için tehlikesi küçümsenemez. Kapitalizme karşı mücadele eden güçleri Troçkist aldatmacalarla dağıtmaya ve moral bozukluğu yaratmaya çalışan işte bu küçük burjuvalardır…… Küçük burjuva olmaları nedeniyle , çoğunluğunun devrimci mücadeleye, onun teori ve pratiğine karşı bir isteksizlikleri vardır. İşte burada Troçkizm onların yardımına gelir. Troçkizm bu tür entelektüellere bir kaçış yolu sağlar. Troçkizm onlara sınıf mücadelesine katılmadan Marksist-Leninist, devrimci görünme olanağını sağlar. Troçkizm onlara Marksizm-Leninizm’in kritikleri gibi görünme olanağını sağlar ve böylece gerici gibi görünmeden kendi küçük burjuva eğilimlerini tatmin ederler.“”

İdeolojik olarak yalpalayan küçük burjuvanın en önemli özelliklerinden birisi kişisel çıkarcılıkları-oportünistlikleridir. Bu oportunistikleri onları burjuvazinin ideolojisine hizmet ederek “popüler olma”, bu doğrultuda burjuvazinin çıkarına olan, anti-komünist özde yazılar ve kitaplar yazma, böylesine yazıları ve kitapları   çevirme pratiği içerisine iter.

Devrime, devrimci teoriye, devrimci mücadeleye karşı olan isteksizlikleri ve korkaklıkları, burjuva ve “popüler” olma hayalleri,  onları Marksizm Leninizm’den uzaklaşarak, ama Marksizm Leninizm adına burjuva akımlar yaratmaya, ya da bu tür yeni akımları yayma pratiğine zorlar.  Bu şekilde hem burjuva ideolojilerini maskelerler, hemde “farklılık”larını kullanarak mücadeleden uzak ve mücadeleyi baltalayarak gericiliklerini gizleme fırsatı bulurlar.

Bu tür onlarca kendisine Troçkist diyen demeyen Troçkist varyasyonlar var. Bunları kolayca ayırd etmenin en kolay yolu kullandıkları ve tekrar ettikleri “sloganlaşmış” deyimlerdir; “Dünya Devrimi”, “enternasyonalin” ya da “dünya partisinin yakıcı” zorunluğu, ML in döneme uygun “değiştirilmesi” gerektiği vb. Türkiye’de gerçekten güçlü tek bir ML parti olmadığından ve özellikle eksiklikleri, hataları, yanlışlıkları ile de olsa  var olanların ideolojik mücadeleye ağırlık vermemeleri ve meydanı bu küçük burjuvalara bırakmaları nedeniyle bu daha da yaygın. Öyle bir duruma geliyor ki bazen, bir kaç anti-Marksist, burjuva özünde  kitap çeviren, kendisini popüler edip kitaplarının satımını yaygınlaştırmak için yeni bir akım ortaya çıkarıyor. Çünkü ortam buna uygun, meydan boş.
“Yeni Komünizm “ akımı da bunlardan birisi. İşin ilginç yanı Maocu hareketten  ayrılan, Maoizmin çok gerisinde kalan, kendisini çağın Lenini olarak lanse eden, ama Marksizm Leninizmden tamamen kopan Bob Avakian’ın düşüncelerini (ve çeviri kitaplarını) “satma” peşinde olan anti-Marksist Leninist, burjuva  bir akım. Avakian kendisini “sosyalizm bir ülkede kurulamaz, diğer ülkelerde devrimler olana kadar beklemek gerekir gibi benzer iddialarla Sovyetler Birliği’ne saldıran ve komplo yapan Troçki’nin” ardılı (varisi, halefi)  olarak kendisini diğerlerinden ayırıyor. Avakian gerek parti ve gerekse proletarya diktatörlüğü içinde muhalefet için daha büyük bir role ihtiyaç gerekliliği olduğunu iddia ediyor ve bunda ısrar ediyor. Avakian, gerici propagandanın bir başka favori sözcüğü olan “muhalefet” hakkında konuştuğunda, “muhalefetin” sınıf karakterinden bahsetmez. Aynı şekilde Avakian, “entelektüellerin önemli rolü” hakkında konuştuğunda, bu entelektüellerin de sınıfsal bir karakterleri yoktur.

“Aslında, hiç kimse için bir sır değil” diyordu Lenin, “eski dogmatik” Marksizme karşı “eleştirel” bir tutum benimseyen “yeni” eğilimin özü, Bernstein tarafından yeterince açık bir şekilde sunulmuş ve Millerand tarafından gösterilmiştir.”.. “Reddedilen, Sosyalizmi bilimsel bir temele oturtma, onun gerekliliğini ve kaçınılmazlığını materyalist tarih anlayışı açısından gösterme olasılığıydı. Reddedilen, giderek yoksullaşma, proleterleşme süreci ve kapitalist çelişkilerin yoğunlaşması gerçeğiydi; “nihai amaç” kavramının sağlam olmadığı ilan edildi ve proletarya diktatörlüğü fikri tamamen reddedildi. Reddedilen, ilke olarak liberalizm ve sosyalizm arasındaki antitezdi. Reddedilen, çoğunluğun iradesine göre yönetilen katı demokratik bir topluma uygulanamayacağı gerekçesiyle sınıf mücadelesi teorisiydi.” (V.I. Lenin – What Is To Be Done?, 1902)

Bob Avakian’ın “Yeni Komünizm” inde eleştiri altına almak için bile Marksist Leninist “Komünizm” le ilgili ciddi bir muhteva yok.  Bu nedenle, önce bir ML hareketten konu üzerine açıklamadan sonra,  bu eleştiriyi Mao’cu Devrimcilere bırakalım.

“RCP’nin tarihi, hemen hemen her program, strateji ve taktik sorununda onun Anti-Leninist görüşleri, …dünyanın Marksist-Leninist’lerinden tamamen tecrit edilmiş ulusal şövenist duruşu , bütün bunlar RCP’yi yönlendirdi ve bugünki konumuna düşürdü. ..Bugün, RCP, .. tekelci kapitalistlerin favori aracı haline geldi…RCP, anti-komünizmin amacını yaymak ve Marksist-Leninist’in ABD’de var olan Çin revizyonizmine muhalefetini zayıflatmak için burjuva basında büyük ölçüde desteklendi. Bu anlamda RCP kapitalist sınıfın piyonları haline gelen Ulusal İşçi Komiteleri ve diğer sosyal faşist gruplardan farklı bir rol oynamıyor…Burjuvazi ile el ele RCP’nin Yoldaş Enver Hoxha ve Arnavutluk İşçi Partisi’ye karşı yozlaşmış saldırılar yapan, Yoldaş Hoxha ve PLA’ya karşı aşağılık iftiralar atan RCP, ABD burjuvazisi ile birlikte durduklarını bir kez daha kanıtladı.””Unite – ML movement

Avakian’ı eleştiren Maoist bir Devrimci “” Buradaki birçok insan, kuşkusuz ki, küçük bir sol örgütün liderliğine ilişkin bir Maoist eleştirinin ilericilerin ilgisini çekmesi gerektiği fikrini tuhaf bulacaklar, RCP ile ilgili yanlış olan şeyin açık bir şekilde kendinden-kanıtlı olduğunu ve bu tür bir dikkati hak etmediğini düşüneceklerdir.” diyor, ve devamında konuyu özetliyor;
“Büyük bir tek-fikirlilikle, ABD Devrimci Komünist Partisi (RCP), lideri Bob Avakian’ın insanlığın sorunlarına  cevapları olduğu konusunda ısrar ediyor… Avakian’ın “Yeni Sentezi ” diyor bu parti , Marx, Lenin ve Mao da dahil olmak üzere önceki komünizmin en iyileriyle bile temel bir kopuştur. Ve  bu Yeni Sentez insanlık için en iyi ve hatta tek umudu temsil ediyor. ”
Maoist (The Call) “Çağrı”, Atıp tutan, zırvalayan Bob Avakian RCP şovu için bir milyon dolar topladı.” diyorVe devam ediyor; “Görünüşe göre 1978’de büyük bir kapitalist tarafından RCP’ye verilen milyonlarca dolarlık bir hediye, RCP’nin geçen yılki “Mao Tsetung Anıtları” na çarçur edildi. Bu (TV Şov) programlarda RCP, kendilerini Mao’nun gerçek takipçileri olarak tasvir ederek Çin’in Mao Zedong’unun devrimci prestijinden yararlanmaya çalıştı…Avakian’ın taktikleri Evanjelik (Dini şov) tarzı toplantıları , (“Bob Avakian konuşuyor … Hayatınızı değiştirecek”) ve Avakian’ın “Amerika’nın en tehlikeli adamı” olarak adlandırdığı bir poster kampanyasını da içinde bulunduruyor…..Avakian’ın yer aldığı çok sayıda TV programında ve gazete makalesinde, gerçek bir provokatör tarzında şiddetli bir devrim çağrısında bulunduğu görüldü…””

Kapitalistler Avakian’ın medya kampanyasına yardım etmeye çok hevesliler. Kendilerini TV şovlarında komünist olarak tanımlayan, basmakalıp fanatik ve akılsızca şiddeti savunanlar, kapitalistlerin  komünizmi  kitlelere yabancı ve korkutucu bir şey haline getirme çabalarında onlara yardımcı oluyor.”
“Avakian televizyonda “tüm domuzları (polisleri) öldürmek” ve tüm “serserileri, çizme yalayıcılarını” ve köpekleri” yok etmekle tehdit ederken, aslında RCP’nin saldırdığı, ülkenin yoksul ve işçi sınıfı insanlarıdır. RCP gangsterleri, Atlanta’daki Zenci gecekondu mahallesindeki Capitol Homes sakinlerine tüfekle ateş açtılar. “Liderliklerini” kabul etmeyi reddeden, Hawai den Brookline kadar, bir sürü hareketlere karşı şiddetli saldırılar başlattılar””
“Bu taktikler, 60’ların sonları ve 70’lerin başında anti-emperyalist mücadeleler içinde FBI-COINTELPRO’dan ilham alan provokasyonlar olarak kanıtlanabilecek şeyleri anımsatıyor.”
“Ancak işçi kitleleri ve devrimci fikirli insanlar Avakian’ın maskaralıklarına sadece küçümsemeyle bakabilirler…İşçi sınıfı halkın gerçek liderlerinin popülerlik arayışı içinde, kendilerinin kendisini  ilan ettikleri “kahramanlar” değil, sınıf savaşçıları olarak mücadeleye gerçek katkılarıyla ün kazananlar olduğunu biliyorlar…..Bob Avakian kapitalizm için gerçekten çok tehlikeli bir adam değil, halk hareketi için tehlike oluşturuyor””
Bir diğer Maoist hareket, “Aslında” diyor, “tüm belgeler ve Avakian’ın bütün “yeni sentezi” tarihsel ve diyalektik materyalizm ile değil, idealizm ve metafizik ile karakterize olduğunu gösteriyor. Herhangi bir problemi analiz ederken her zaman idealist sonuca ulaşır,(ona göre) her çözümün ve her problemin sınıf mücadelesinin pratiğinde değil, fikir aleminde kökeni vardır….dünya proleter devriminin Maoizm’den kurtulma ve “yeni sentezi” alma gereğini açıklayan “yeni bir aşama” ya ulaştığını ilan ettiklerinde, bu “yeni aşama” nın nelerden oluştuğunu belirleyemezler. Sınıf mücadelesi pratiğinde, dünyadaki bu “yeni aşamayı” karakterize eden güçlerin korelasyonunda belirleyici değişiklikler nelerdir?..Avakian için “yeni aşama” için temel olan şey, Marksizmin pratikte uygulanması deneyimiyle değil, sadece kendi vahiyleriyle (peygamberi ilhamıyla), Marksizmin .. sözde “hatalarını” “keşfetmiş olmasıdır”. Bu vahiyler, gerçekte, gerici anti-komünist propagandasının yankılarından başka bir şey değildir ve Marksizmi burjuvazinin çürümüş, eskimiş ve ikiyüzlü ilkelerine uyarlamaya çalışır. “

“Avakian’a göre, “[dünya proleter devriminin] tüm bu deneyimlerinin bilimsel bir incelemesine gerçek bir ihtiyaç var”.“Gerçekte, devrim yapma sürecindeki gerçek engeller ve çelişkiler hakkında çok az inceleme yapıldı” 
Lenin şunları söylemişti: “Sadece hiçbir şey yapmayan, hiç hata yapmaz”.
“Bu nedenle, örneğin, determinizm söz konusu olduğunda, Marksist gerçeği çürütemediği için Avakian bir kez daha saçmalıklara başvurur”. 
“Toplumun tıpkı doğa gibi, yasalara göre hareket ettiğini ve bu yasaları bilen insanın bilimsel olarak, belirli bir sürecin kaçınılmaz olarak gelişiminin belirli bir aşamasına yol açacağını söyleyen Marksist tez, bu Marksist gerçek, Avakian’a göre, “teleolojik” (erek bilimsel) dir, yani “doğanın ya da tarihin bağışlandığı bir tür irade ya da amaç var” fikridir. Bu şekilde Avakian, bu gerçeği bilimsel argümanlarla çürütmeye çalışmadan, istediği sonuca ulaşabilir:  anti- komünist propagandada tekrarlanan bir ifadeyle – “Marksizm dindir”.

Lenin’in aşağıdaki alıntısı, Avakian’ın “yeni sentezinin” o kadar yeni olmadığını, tam tersine Marksizmi “reddetmeye” adanmış eski burjuva teorisyen geleneğine ait olduğunu açıkça göstermektedir:

“”..determinizm ile ahlak arasında, tarihsel zorunluluk ile bireyin önemi arasında çatışma düşüncesi. [Mikhailovsky] Bu konuda sayfalar doldurdu ve bu çatışmayı ahlak ve bireyin rolü lehine çözümlemek için sonsuz, duygusal, dar kafalı saçma sözler söyledi. Aslında burada hiçte bir çatışma yoktur; determinizmin o pek sevdiği dar kafalı ahlakçılığının ayağını kaydıracağından korkan (nedeni yokta değil) sayın Mikhailovsky tarafından uydurulmuştur. İnsan davranışlarının zorunlu kılındığını ileri süren ve özgür irade konusundaki masalları reddeden determinizm fikri, kesinlikle insanın bilincini ya da vicdanını ya da eylemlerini değerlendirmesini ortadan kaldıramaz. Tam tersine,sadece determinist görüş, istediğiniz her şeyi özgür iradeye yüklemek yerine, tam ve doğru bir değerlendirmeyi olanaklı kılar. Bunun gibi, tarihsel zorunluluk fikri de, tarihte bireyin rolünü hiç bir şekilde baltalamaz: Bütün tarih, kuşkusuz bir şekilde etkin figürler olan bireylerin eylemlerinden oluşmuştur.” (Lenin -Halkın Dostları Kimlerdir? ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?

“Avakian (ve benzerleri) bakış açısından, nesnel gerçeğe ulaşabilmek için gerekli olanı(sınıflara bölünmüş bir toplumda) “sınıfların üstüne” yerleştirmektir. Marksist Leninistlerin bakış açısından, özellikle sınıf mücadelesi ve devrim yasaları söz konusu olduğunda, gerçeğe ulaşma zorunluluğu, sağlam bir proleter sınıf duruşuna sahip olmaktır.”
İşçilerin ve köylülerin entelektüel güçleri,” diyordu Lenin,” burjuvaziyi ve uşaklarını, ulusun beyni olduklarını hayal eden sermayenin entelektüel dalkavuklarını devirme mücadelesinde büyüyor ve güçleniyor. Gerçekte burjuva entelektüelleri beyin değil, ama “bok” turlar.”(Lenin, Letter to Gorky  September 15, 1919)
Bu tür Troçkizm’in açık-gizli varyasyonları , emperyalist burjuvazinin favori çocukları, küçük burjuva kaypak, dönek ve gericilerin başlattığı ya da devam ettirdiği “yeni akım” lar, her ne kadarda emekçi kesim ve tutarlı, bilinçli devrimciler arasında kök salamasa da, sözde “sol”dan, sol maskesi arkasından yaptıkları gerici yazı ve eleştirileriyle kitleler arasında kafa karıştırmaya neden olacaklardır. 
Komünizmin “yeni”si, Marksizmin bu “yeni” ler tarafından “eleştirileri”, eski burjuva revizyonist konumların ve genel karşı-devrimci saldırının yalanları ve saldırılarının tekrarından başka “yeni” bir şey değildir.
Erdoğan A30 Nisan 2020Bunu E-postayla GönderBlogThis!Twitter’da PaylaşFacebook’ta PaylaşPinterest’te Paylaş