Devrimci Teori

Devrimin Örgütlenmesinde Önderlik ve Kadrolar Sorunu…!

  Giriş: ” Deneyle çekirdekten yetişmiş ve uzun bir çıraklıktan geçmiş, aralarında iyi anlaşan önderler olmaksızın, çağdaş toplumda hiç bir sınıfın mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütmesi düşünülemez.” (Lenin) Evet Lenin yoldaşın bu sözleri, devrim için yola çıkmış ve bu gerçekliğe bütünüyle kilitlenmiş komünist bir örgüt açısından, sınıflar mücadelesine önderlik edecek ve olası gelişmelerde örgütünü yara almadan limana kadar başarıyla taşıyabilecek …

Read More »

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ORTAK ÇALIŞMAYI ÖRMELİYİZ..!

Devrimci-demokrat örgütler ve komünist hareket arasında ortak/birlikte savaşım platformlarının yaratılması hem zorunludur ve hem de olanaklıdır. Emperyalizme ve faşist diktatörlüğe karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi devrim safları içinde yer alan sınıf ve kesimlerle veya onları temsil eden parti ve örgütlerle ortak bir platform doğrultusunda hareket edilmesi için, birleşik mücadelenin önündeki engeller kaldırılmalı ve bunun için mücadele edilmelidir. Devrim güçleri içindeki …

Read More »

REFORMİZMLE İDEOLOJİK POLİTİK HESAPLAŞMAK..!-

Biz proleter devrimciler fikirlerimizde, eylemlerimizde işçi sınıfının kısa-orta erimli taleplerini açıklarız. Biz, devrim ile sosyalizm için günlük mücadelenin yürütücüleriyiz. İktidarı ele geçirip sonra bu gücü işçi ve emekçilerin eşit ve özgür devrim ve sosyalist toplumunu kurma yolunda kullanmak için mücadelenin sorumluluğunu üstlenmişiz. Ancak işbirlikçi tekelci kapitalist sınıfla birlikte emperyalizm devrildiğinde, faşist gerici burjuva devlet aygıtı parçalanıp kurumları, silahlı kuvvetleriyle polisi …

Read More »

Marksizm-Leninizm’i, İşçi Sınıfı ve Halk kitleleriyle Buluşturmak Komünistlerin Başat Görevidir..! 

Sosyalizm ile komünizm bayrağını taşıyan biz komünistlerin temel görevlerinden biri, bu bayrağı proletaryayla, geniş halk kitleleriyle buluşturmaktır. Devrim ve sosyalizmin zaferi, proletarya diktatörlüğünün stratejisiyle taktiğinin başarısı, bu buluşturucunun ekonomik, teorik- ideolojik, politik-askeri mücadelede, yani iktidar mücadelesindeki başarısına doğrudan, diyalektik bir bağla bağlıdır. Marks, Engels, Lenin, Stalin bunu bilimsel, pratik bir yolla sistemleştirdiler: ” Teori, kitlelerce benimsendiğinde maddi bir güç olu” …

Read More »

Nedir şu göklere çıkarılan, övüle övüle bitirilemeyen “hukuk devleti?”

Üzerinde az çok durduğumuz gibi, kapitalist toplumda öncesi geçerli olan feodal hukuk, kişisel ve loncasal ayrıcalıklara dayanıyor; yasa önünde herkesin eşitliği düşüncesini tanımıyordu; feodal hukuk feodal üretim ilişkilerine yansıtılıyor. Feodal toprak mülkiyetini ifade ediyordu. Devletin bu hukuk eşitliğinin tanınmadığı feodal toplumda, hukuk açık kaba kuvvete, feodal zorbalığa ve kişisel bağımlılığa dayanıyordu. Yani devlet burjuvazisinin yürüttüğü türden bir hukuk devleti değil. …

Read More »

FAŞİZMİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ..!

1935 yılında Komüntern’in 7. kongresine sunduğu raporunda faşizmin sermayenin emekçi halk kitlelerine yöneltebileceği en azgın saldırı, dizginlenmiş bir şövenizm ve yağma savaşı, kurdurmuş bir gericilik ve karşı-devrim hareketi olduğunu söyleyen Dimitrov aynı zamanda onun,”Kötülüğüyle ve ikiyüzlülükte burjuva gericiliğinin bütün diğer çeşitlerini gölgede bırak” (Savaşa ve Faşizme Karşı Birleşik Cephe, s.67) tığını belirtiyordu. Gerçekten de, işçi sınıfının devrime yönelmesini engellemek, Sovyetler …

Read More »

BİR DEVRİMCİ HER ALANDA ÇALIŞKAN VE YARATICI OLMAKLA YÜKÜMLÜDÜR..!

Biliyoruz ki başarıyı yakalamak, planlı ve enerjik çalışmayla bağlıdır. Hedefe bağlanmış bir devrimci çalışma olmadan, başarıyı koparıp almak mümkün değildir. Biliyoruz ki çalışmak; bir şeyi oluşturmak ya da ortaya çıkarmak için emek harcamak – İşe yarar durumda olmak -Bir şeyi yapmak için gereken yol ve yöntemlere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak -Bir şeyi öğrenmek ya da …

Read More »

76.Yılında Dersim Katliamı ve Seyit Rızanın İdam edilmesini Unutmayacağız..!

Tarihe Dersim katliamı olarak geçen ve Seyit Rızanın idamına dek uzanan, kanlı katliamın 76.yılı. Osmanlı mirasını devralan TC devleti sınırları içinde kalan ulusal ve ulusal azınlıkları Türkleştirmek için her yolu denedi. Zora ki asimilasyonda katliamlara uzanan Türkleştirme ve üniter devleti ayakta tutma faşist ırkçı inkarcı politikalar Kürtlerce uzun dönemler isyanlarla karşılandı. 1920’lerden bu yana Kemalist Cumhuriyetin uygulamalarına baktığımızda Türk ulusu …

Read More »

KRİZ, SAVAŞ VE İŞÇİ SINIFI ÜZERİNE GÖRÜŞLER ..!

  “Silent leges inter arma.”[1] Bilmeyen yok: Sürdürülemez kapitalizm krizde… Dahası krizden çıkmak için attığı her adım, her debelenişi, onu içine düştüğü girdabın daha derinlerine doğru çekiyor. Sistemin şu an yaşamakta olduğumuz krizin başlangıcı, çevre ülkelerde patlak veren 2002-2003 malî krizine tarihlendirilebilir. Bunu önlemek için sistem aktörlerinin attığı her adımın, çöküntüyü ötelemekten ve çapını büyütmekten başkaca bir işe yaramadığını da …

Read More »

EGEMEN KLİKLER ARASI HESAPLAŞMA VEYA 15 TEMMUZ’UN ŞECERESİ..!

  AYRIM VEYA OLGUSAL ÇERÇEVE: 15 TEMMUZ 2016 NEYDİ?   I.1) OLAN(’IN HİKÂYESİ) NE?   I.2) SORULAR, SORUNLAR   I.3) KİMİ SAPTAMALAR   I.4) 15 TEMMUZ BAĞLAMI   I.5) “HİZMET” (GÜLEN) HAREKETİ   I.6) ABD FAKTÖRÜ   AYRIM VEYA POLİTİK ÇERÇEVE: DARBE GİRİŞİMİ   II.1) DARBE SONRASI DURUM   II.2) ERDOĞAN (AKP) HAYRANLIĞI   II.3) ORTAKLIK(LARI)   II.4) VE OHAL… …

Read More »