Anasayfa / İnşamız / ZORLUKLARI KARŞI DİRENÇLİ VE UMUTLU DEVRİMCİ OLMAK..!
1391897368336

ZORLUKLARI KARŞI DİRENÇLİ VE UMUTLU DEVRİMCİ OLMAK..!

Herşeyin yeniden köreldiği ve ayrışmanın dayatıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç iddialı ve umut dolu devrimcilerle, erken yorulmuş ve umutsuzluk içinde savrulan devrimcileri ayrıştırıp,açıkça ortaya seriyor. Buradan olarak iddialı devrimcilik, başlı başına bir iddia,yaşam biçimi ve adanmışlıktır. İlkeleri, değerleri, taşı, taş üstüne koyarak şekillenen titizlik ve özen gösteren bir niteliğin ta kendisidir. Komünist öncü örgütün önderliğinde, örgütlenmiş kitlelerin devrimci başkaldırısının eseri olan devrimi örgütlemek için yığınların emekçilerin aydınlatılarak örgütlenip, mücadeleye seferber edilmesi faaliyeti yürüten devrimci ve sosyalistler bu işlerinde hoşnutturlar. Mutluluk içinde devrimci aşkıyla yerine getirirler görevlerini. Farkı bumudur iddialı ve umut yüklü devrimciliğin tanımı kendisiyle ve belli bir çevre oluşturulmayla sınırlı bir üretim midir, iddialı devrimcilik?

Elbette değil, mücadelenin görev ve sorumlulukları, umutlu devrimciliğin anlam ve içeriğine daha geniş ve derinlemesine bir perspektifle bakmalıyız. Biliyoruz ki gerçek devrimci sosyalist ben değil biz olgusunu kavrayan, bunu bir yaşam tarzı olarak kendisine düstur alıp,”devrimci insan en çok insanı mutlu eden insan ” yaklaşımını temel alan ve bunun doğrultusunda hareket eden insandır. Devrimci ve sosyalistlerin mutluluğu bir avuç değil milyonlarca emekçi insanın mutluluğu demektir. Daha bugün yapmaya ve yerine getirmeye çalıştığımız işlerce görevler gelecekteki daha büyük işleri başarmanın temelidir.

Demek oluyor ki, iddialı ve umutlu bir devrimcinin özü,çoğalmakla ve yığınları merkezde tutmak,,onları bilinçlendirip, örgütlendirip, mücadeleye seferber etmenin göstergesidir.İddialı ve umutlu devrimciliğin derinleştirilerek milyonları sosyalizm doğrultusunda harekete geçirmek için hedefe kilitlenmenin adıdır.

Elbette tüm bunları başarmanın yolu ise başta bir devrimci komünistin, örgütlü kolektif yaşamda kendini sürekli geliştirip yetkinleştirmeyi başarmayla bağlıdır. Kendisiyle birlikte bunları, Onbinleri örgütlemek iddialı devrimciliği büyütmekle olacaktır, ancak. Devrimci faaliyet içinde, kendisiyle yüzleşmekten kaçmayan, barışık, özgüvenli, ufku ve bakış açısı geniş ve sorumluluk bilinci gelişkin olmak, mutlu ve umutlu devrimciliğin temel taşlarındandır. Olmazsa olmazların başında gelir. İnsanlığın sömürü ve zulümden kurtuluşu merkezli düşler kurmak, yoldaş olmanın tam hakkını vermek,öğrenirken çaba göstermek,öğretirken mütevazi olmak,başarısızlıklardan ders çıkarmaktır.Daha fazla olgunlaşarak çoğalma faaliyetidir iddialı devrimciliktir.

Umutsuz devrimciliğin, yaşamda, düşüncede, davranış ve alışkanlıklarda üreten etmenleri ayıklayıp devrimci yaşamdan söküp atarak, umutluluğa dönüştürmektir. Ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin sorunlarıyla bağlantılı dolaylı yada dolaysız her gelişmede olumlu veya olumsuz devrimin lehine sonuçlar çıkarmak, karanlık dehlizlerde yolunu getirmemek, yaratıcı olmaktır, umutlu devrimciliktir. Devrimcinin mutluluğu, insana yoldaşlarına değer vermek, emek harcayarak yoldaş devrimciliği çoğaltmak gittiği her ortama neşe, coşku,sevgi ve umut taşıyarak yoldaş dayanışmasını paylaşımını artırmaktır.

Ayrıca aldığı görevleri yerine getirmekle, bürokratik memur zihniyetiyle” , “yapmak için yapmak” yaklaşımıyla değil, işiyle barışık, severek, isteyerek, haz alarak, içten sarılarak görevden göreve koşmaktadır mutlu olmak. Yani olanaklar, imkanlar yaratarak çoğaltmak, yeni alanlara açılmak, ilişkilere uzanmak ve hergün çoğalmaktır. Sevda ile kavgayı harmanlayarak üreterek çoğaltırken, kavgayı daima bir adım önde tutmaktır. İdeolojik-teorik, politik ve örgütsel alanlarda gelişip derinleşmek, uzmanlaşmada ısrar, yeni araç ve biçimler,bulmada,bunları etkinleştirmede,basite ve kolaya kaçmamaktır. Daha başka nedir iddialı ve umutlu devrimcilik karamsarlık, umutsuzluk, moral bozukluğu ve kendine yabancılaşmayan üreten üslup, davranış ve anlayışlara karşı devrimci karşı duruştur. Umudu, mutluluğu büyütmek aynı zamanda.  Her mekanı, alanı, kurumu umutlu yüklü devrimcilik üreten merkezlere dönüştürme sorumluluğudur. Sıkıntılı, hüzünlü ve sıkıştığı anlarında yoldaşlarının yanı başında bulunmaktır. Burjuvazinin bencil-bireyci ve bananeci ideolojik, kültürel dayatmalarına karşı mücadeleyi sürdürmek yeni insanı yaratmaktır. Umutlu devrimcilik elbette umutlu ve iddialı devrimciliğin kriterleri belirlenirken, kusursuz,her açıdan mükemmel, eksiksiz , hata yapmayan süper devrimciler olarak algılanmamalı,böyle bir sonuçta çıkarılmamalı.

Elbette, her bakımdan eksiksiz, hatasız, mükemmel olmayı aynılaştırmak hiçte doğru ve yerinden bir yaklaşım olmayacaktır. Mükemmeliyetçiliğe çakılıp, kalmadan, idealizmden uzak durarak hareket edilmeli hayal kırıklığı, öz-güven kırılması ve yılgınlıktan uzak duran bir hatta yürünmemeli. Oysa biliyoruz ki, umutlu ve iddialı devrimciliğin en gelişkin halinde bile hatalar, yanlışlar ve eksiklikler görülebilir, yaşanabilir. Bu alışkanlıklar, mücadelenin anlaşılabilir sorunlarıdır.

Mücadelenin sürekliliği içerisinde yeni sorunlar ve hatalarda yaşanabilir. Yanlış olanı, aynı hataların tekrarlanarak, çizgi haline gelmesidir. Hiç hata yapmamak için iş yapmamak, pratik faaliyet yürütmemek gerekir ki, bu hataların en büyülüğüdür. O halde değişen koşullarda ortaya çıkan, çıkacak olan yeni hata ve eksikliklerle ” barışık ” kalmamak, eksikler, yetersizlikleri gidermek için mücadele etme görevidir, umutlu ve ideolojik devrimciliktir. Biliyoruz ki, umutlu bir devrimci disiplinli, planlı, amaca bağlanarak enerjisinin tümünü mücadelenin emrine hasreden, engelleri fethetme ruhuyla, dolu büyük-küçük görev bölüşümü yapmadan fedakarlıktan sınır tanımadan hareket eden militan bir kişiliktir.

İstediği kadarıyla bilgili, becerikli, yetenekli ve hırslı, olumsuz, sürecin öne sürdüğü devrimci görevleri yerine getirmek için zamanında müdahaleden bulunulmuyor ve bunun önünde engel oluşturan olumsuzluklar ve yetmezlikler aşılamıyorsa, ne politik niteliğin gelişkinliğinden, nede militan bir ruhtan, öngörülü olmaktan bahsede biliriz. Dolaysıyla böyle durum olsa olsa hantallığa ve ayak diremeye alan açmaktır. Bu ise sonuçta kişiyi kendisi gibi tekrarlamaya, savrulmaya, yozlaşma ve çürümeye götürür.

Biliyoruz ki iddialı devrimciliğin üzerinde tabulara vurmak her zorluğu aşmak, inatla ve ısrarla mücadele etmek ve düzenin hiç bir dayatmasına boyun eğmemek vardır. Devrimci mücadele de önce başarı, bu devrimci özellikleri geliştirip-derinleştirmekle mümkün olacaktır. Bunun ise tek tek bireyler kendi yaşamlarında iç selleştirdiklerin de, yani devrim öncesi kendisini yeni insan olarak hazırladığı oranda sağlanacaktır. Devrim ancak kendi yaşamını düzenin dayatma ve çarpıklıklarına yer vermeyecek tarzda devrimcileştirildiği ölçüde yakınlaşacaktır. Mücadelenin öne sürdüğü sorunlar üzerinde kafa yormadan, bu sorunları aşmak için ısrarlı ve inatçı olmadan mücadele sevgisini, coşkusunu,heyecanını duyumsamak söz konusu olamaz.

Biliyoruz ki, düşmanla her alanda savaşa tutuşmuş bir iddialı devrimci asla arkasına dönüp bakmaz, hatalar ve yetmezliklere teslim olmaz. Yoktan var etmek iddialı devrimciliğin mayasıdır. En zor koşullarda bile yoktur. ve yoksunluklara teslim olmadan, devrimci iradesiyle mutlaka çözüm bulur ve buradan, devrimci iradesiyle mutlaka çözüm bulur buradan ilerlemeye çalışır. Engelleri asla iş yapmamanın gerekçesi yapmaz ve herşeyi üsten beklemesi tutum ve yaklaşımlardan uzak durmak.  Evet efendimciliğin ve bürokratik devrimciliğin düşmanı olan zora karşı dirençli  iddialı devrimcilik, liberalizme ve var olanla yetinmemeci yaklaşımlara şiddetle karşı durur-zorlukları ve yoksunlukları devrimci, militan bilinç ve pratikle yenme kararlılığı aslında devrimci gelenek ve ilkelerin özümsenmesi ve bunların daha da ileri taşınmayla bağlıdır. Mücadelenin her cephesinden başarıyla kavga yürüten komple devrimci olmak için çalışmalı ve tarihimizden, değerlerimizden ve şehitlerimizden öğrenmeliyiz. İnandıktan ve istedikten sonra başarılamayacak hiç bir şey olmayacağını bilen bir devrimcilik, umudu büyütür, iddiasını zafere taşımada hiç bir engel tanımaz.

HALKIN BİRLİĞİ

tkp-2

KP-HTKP Arası TKP İsmi Merkezli Sol İçi Şiddete Hayır..!

KP-HTKP Arası TKP İsmi Merkezli Sol İçi Şiddete Hayır..! TKP adı Devrim ve Halkın Sorunlarından …