Saray Faşizmi Halklar Arası Nefreti Körüklüyor..!

Türkiye çok uluslu ve çok mezhepli bir ülke. Egemen olan ulus Türk ulusu ve egemen olan din İslam mezhep ise Sunni hanefi. Devletin resmi politikasına göre başta Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Ezidiler azınlıkta olan ulus ve ulusal azınlıklar. Yine Aleviler, Hristiyanlar azınlıkta ve egemen din İslam ve egemen mezhep Sünniler tarafından baskı altında tutulmakta ve devletin resmi inkarcı ve imhacı politikaları nedeniyle yok sayılmakta yada sistemli olarak asimilasyona tabi tutulmaktadır. Gerek Osmanlı ve gerekse de 101 yıllık Cumhuriyet döneminde katliamlara maruz kalmışlardır.
Hala iktidarı elinde tutan AKP-MHP faşist dinci Cumhur İttifakı Türk olmayan ulusa ve ulusal azınlıklara, din ve mezheplere yönelik kara propaganda yürütmekte ve başta diyanet işleri başkanlığı olmak üzere devlet eliyle kendinden olmayanlara yönelik nefret ve linç politikasını teşvik etmektedir.
Son süreçte, Erdoğan ev bahçelinin başını çektiği faşist dinci güruhun teşvikiyle medyada ve günlük yaşamda giderek artan bir nefret söylemi sorunuyla karşı karşıyayız. Nefret söylemi, belirli bir gruba, ırka, cinsiyete, dine-mezhebe veya cinsel yönelime karşı ayrımcı, hakaret veya tehditkar ifadelerdir. Linçin önünü açan nefret ve söylemi, sadece söz konusu gruplara değil, toplumun bütününe zarar verip, halklar arası düşmanlığı körüklemekte, halkların baskı ve yoksulluğa karşı ortak hareket etmesini engellemektedir.
Peki neden insanlar politik ve ekeonomik kriz durumlarında sıklıkla saldırganlaşıyor? Bu sorunun cevabı, politik iktidar hırsı, kültür, psikoloji ve sosyoloji alanlarında yapılan araştırmalarda bulunabilir.
Psikolojik açıdan bakıldığında, nefret söyleminin arkasında çeşitli faktörler yatmaktadır. Bunlardan biri, iktidar olma ve iktidarda kalma hırsı, öfke ve korku gibi olumsuz duygulardır. Özellikle pandemi, ekonomik kriz, siyasi kutuplaşma gibi belirsizlik ve tehdit yaratan durumlarda, insanlar daha fazla stres altına girer ve kendilerini savunmaya alırlar. Bu durumda, farklı olanlara karşı düşmanlık beslemek, kendi iktidar ve kimliklerini güçlendirmek ve kontrol hissini yeniden kazanmak için bir mekanizma haline gelebilir.
Bir diğer faktör ise, bilişsel yanlılıklardır. Bilişsel yanlılıklar, gerçekliği algılama ve yorumlama şeklini etkileyen zihinsel eğilimlerdir. Örneğin, onay yanlılığı, kişinin kendi görüşlerini destekleyen bilgilere daha fazla önem vermesi ve karşıt bilgileri görmezden gelmesi vb. anlamına gelir. Bu yanlılık, insanların kendi gruplarına ait olmayanlara karşı önyargılı olmasına ve onları tek tip olarak görmesine neden olabilir. Benzer şekilde, kayıp versiyonu yanlılığı, kişinin sahip olduğu şeyleri kaybetmekten çok korkması ve bunu önlemek için her türlü eyleme girişmekten beis görmemesi. Bu yanlılık da, insanların değişime direnç göstermesine ve statükoyu korumak için başkalarını suçlamasına yol açabilir.
Sosyolojik açıdan bakıldığında ise, nefret söyleminin arkasında toplumsal yapı ve kültür de rol oynamaktadır. Toplumda var olan eşitsizlikler, ayrımcılıklar, adaletsizlikler ve çatışmalar, insanların hoşnutsuzluk ve huzursuzluk duymasına neden olur. Bu durumda, bazı gruplar kendilerini mağdur olarak görürken, bazı gruplar da kendilerini üstün olarak görür. Bu iki uç arasında bir gerilim oluşur ve nefret söylemi bu gerilimi körükler. Ayrıca, toplumun değerleri, normları ve inançları da nefret söylemine etki eder. Bazı toplumlarda hoşgörü ve çoğulculuk gibi değerler ön planda iken, bazı toplumlarda Türkiye de olduğu gibi milliyetçilik ve muhafazakarlık gibi değerler baskındır. Bu değerler de insanların farklı olanlara karşı tutumlarını belirler.
Kültürel nedenler: Nefret söylemi, insanların kültürel farklılıklara, çeşitliliğe veya çok kültürlülüğe uyum sağlamakta zorlandıkları zaman da ortaya çıkabilir. Bu durumlarda, insanlar kendi kültürlerini, inançlarını veya geleneklerini savunmak için başkalarını eleştirmek veya reddetmek isteyebilirler.
Haliyle nefret söylemi, insanların kendi kültürlerinin üstünlüğünü vurgulamak veya başka kültürleri asimile etmek istedikleri zaman da kullanılabilir. Nefret söylemi, insanların kendi kültürlerinin değerlerine uygun olmayan davranışları cezalandırmak veya yasaklamak istedikleri zaman da görülebilir.
Nefret söyleminin nedenleri ne olursa olsun, sonuçları hep halkalr arası düşmanlıktır. Nefret söylemi, toplumda kutuplaşmaya, ayrışmaya, şiddete ve ayrımcılığa yol açar ve katlimlara zemin hazırlar.. Nefret söylemi, bireylerin psikolojik sağlığını, sosyal ilişkilerini ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Kısacası, nefret söylemi, demokrasiyi, insan haklarını ve barışı tehdit ederken egemen sınıfların iktidarının sürüp gitmesine güç katar.