Filistin Halkı ile Dayanışma Günü: Direnişin mirası, İslamcı ve uzlaşmacı siyasetin yıkıcı sonucu.!

72 yıl önce bugün, Filistin halkının İsrail devleti tarafından topraklarından sürülmesine yol açacak tarihi karar “uluslararası hukuka” dayanarak alındı. Birleşmiş Milletler 29 Kasım 1947’de Filistin topraklarını Arap ve Yahudi devleti olmak üzere iki devlete bölme kararını kabul etti. Anlaşmaya göre bir Yahudi Devleti kurulmak üzere Yahudilere Filistin topraklarının yüzde 56,5’i verildi. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Filistinli Araplara ise toprakların yüzde 43,5’lik kısmı bırakıldı. Bu karar, Filistin halkı tarafından kabul edilmemesine rağmen BM Genel Kurulunda 33 devletin lehte, 13 devletin aleyhte oy kullanmasıyla kabul edildi. Karar, verili haliyle bile hiçbir zaman uygulanmadı. Filistin toprakları üzerinde işgalci bir “İsrail Devleti” kuruldu.

Filistin halkının çektiği acılar ve emperyalizmle mücadele tarihi çok eskilere dayanmakta. Ülke Osmanlı’nın yıkılışından sonra uzun süre İngiliz emperyalizminin denetimindeydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında –ABD hâlâ savaşa girmemişken ve Rusya’da 1917 Şubat Devrimi yaşanmışken- dönemin en güçlü emperyalist gücü İngiltere, Ortadoğu’da kendisine bir vekil güç yaratmalıydı ve hakimiyetini sürdürmeliydi. Bu çerçevede “Filistin topraklarında bir Yahudi Devleti kurma” fikri oluştu. O dönem, emperyalizmin Filistin halkı ile ilgili çözüm önerisi “Filistin’deki Yahudi olmayan toplulukların dini ve medeni haklarına zarar verebilecek hiçbir eylemde bulunulmayacağına dair” bir taahhüttü. Bu aslında coğrafya nüfusunun %85’ni oluşturan Filistin halkının statüsünü bir azınlık noktasına çekmekteydi.

Ortadoğu’da 1945 sonrası İngiliz sömürgeciliğinin yerini ABD emperyalizmi alacak olsa da, 1948 yılında İsrail devleti resmen İngiltere güdümlü olarak kuruldu. Bu tarihten itibaren İsrail devletinin Filistin topraklarının tümüne yönelik işgalci bir siyaset gütmesi, Filistin halkının “bağımsız Filistin devleti” meşru talebiyle örgütlü bir direniş başlatmasına oldu.

Filistin direnişi, bölgedeki anti-emperyalist ve sosyalist hareketlerin etkisiyle yurtsever ve aydınlanmacı bir karakter sergiledi. On yıllardır süren direniş, Ortadoğu’da işgale karşı verilen mücadelelere önemli bir miras bıraktı. Emperyalizmin en barbar yüzünü gösterdiği bu coğrafyada Filistinliler üç çeyrek asırdır bağımsızlık talebinden taviz vermediler, işgale boyun eğmediler.