EKİM DEVRİMİ KADINA ÖZGÜRLÜK YOLUNU AÇTI.!

Kadınları özgürlüğe kavuşturacak biricik yol güçlüklerle dolu olan proleter sosyalist devrim yoludur. Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti kaldırıp bunu ortak mülkiyet yapan 17 Ekim Sosyalist Proleter Devrimi sömürü altında yaşayan büyük proleter ve emekçi yığınların yarısını oluşturan kadın kitlesini proleter devrime Katarak kadını toplumun eşit haklı ve ôzgür bir üyesi durumuna getirdi. Büyük Sosyalist Ekim Devrimi insanlar arasındaki düşmanlığı yok ettiği gibi insanların birbirine yakın olmalarının somut koşullarını da yarattı. İnsanın insanı sömüremediği ve esaret altında tutmadığı koşullar içinde kadın, yalnız kendi evinin çıkarı için değil, eşit haklı üyesi olduğu yeni toplumun aktif bir yaratıcısı ve yetenekli işçisi durumuna geldi. Kadının daha önce gizli kalan tüm yetenek ve kabiliyetinin gelişmesini sağlayan 17 Ekim devrimi, kadını ülkenin ekonomik yaşamına sokarken, erkeğe rekabet etmesi, iş ücretini azaltması gibi bir amaç gütmedi. Aynı derecede eşit bir nitelikte sosyal yaşamın her alanında işçi ve memur kadın, aynı emeğe karşı erkeğin aldığı ücret kadar ücret aldı ve erkeğin sahip olduğu tüm haklara eşit bir şekilde salip oldu. Anne ve çocuk bakım merkezlerinin kurulması ve çocuk bakımının parasız yapıldığı merkezlere dönüştürülmesi, Sovyet Kadının yaşamında ilk ve en önemli adımlardı. Uçsuz bucaksız Rusya’da milyonlarca emekçi kadının sağlık ve gebelik hakkında var olan bilgisizliği ve çaresizliği ortadan kaldırma ve kadının sağlıklı ve bilinçlice yaşayabilmesi için tıbbi muayenehane ve danışma merkezleri kurularak, hamile kadının nikahlı olsun ya da olmasın, doğum öncesi ve sonrası sağlığı ve bakımı Sovyet sosyalist devletinin himayesinde olur. Yanı çocuğun bakımı ve geliştirilmesi annenin omzundan alınarak, toplumsal bir görev haline getirilir. Çocukların eğitimi, kreş çağından başlayarak veparasız olarak Sovyet devleti üzerine alır.Ananın hamilelik ve doğum yüzünden işini kaybetmemesinin gôzeticisi işçi devleti olur .Kadınların. vasıfsız işçi durumundan çıkarılması için memur kadınlarda dahil olmak üzere parasız meslek eğitimleri fabrika okullarından üniversiteye dek tüm olanak yolları yaratılarak, devlet öğrencilere burs vererek, çeşitli okul ve yüksek öğrenim kurumlarında kadınlar için özel olarak belirli bir oranda yerayırır.1928’den 1932’yekadar olan kısa dönemde işçi üniversitelerine devam eden kadınların sayısı %16’dan % 30’a, teknik okullarda %37 .6’dan %40’a, yüksek teknik kurumlarında % 13 den ,%I7.9’a çıkmıştır. Tüm öğrenim kurumlarında o dönem okuyan kadın sayısı oldukça yüksektir.1932’de tıp fakültesinin % 63.3’unu kadınlar oluşturuyordu. 17 Ekim devrimi, emekçi köy kadınlarının omuzunda duran ağır yükleri kooperatif esası üzerine kreşler çocuk bahçeleri, genel yemekhaneler ve çamaşırhaneler gibi kollektif kurumlar inşa ederek ortadan kaldırdı. 1924-1925 yılları arasında 508.900 kadın okur yazar olduğu halde, 1931-1932 yılları arasında 7.929.200 kadın okuryazar durumunda oldu. Uç yıllık süre içinde 15 milyon kadın okur yazar duruma getirildi. Bunların çoğunu köylü kadınlar oluşturmaktaydı. 17 Ekim sosyalist devrimi kadının tam bir özgürlüğe ve eşitliğe kavuşması esasını yalnız ekonomik temeller üzerinde değil , sosyal düzen üzerinde de kurmuştur. Kolektif mutfaklar, çamaşırhaneler, çalışan kadının ev işlerine harcaması gereken zamanın en aza indirgenmesi. Bundan amaç, kadının toplumsal faaliyetin bütün alanlarına ve en önemlisi de aktif olarak siyasete katılan özgür ve eşit bir birey haline gelebilmesinin yolarını yaratmaktı ve bunun yolunu , Ekim devrimi açtı. Yine anneliğin büyük bir sosyal’ önem taşıması ve çocuğun devlet tarafından bakılma hakkına sahip olması, Sovyet kadınına eşitlik ve özgürlüğü sağladı. Bununla birlikte topluma ahlaki bakımdan olduğu gibi,bedenen de sağlam, yetenekli birkuşağın yetişmesini sağlamış bulunmaktaydı. Sovyet Sosyalist Ekim Devrimin çıkardığı yasalarla, kadının doğrudan politik yönetime katılmasını sağlayarak, erkeğe de kadın aynı hakları vererek, kadınların kendi hak ve hukuklarından sınırsız olarak faydalanmalarını kolaylaştırarak ve bunu sağlayarak, kadınların partide eşit üyeler olarak çalışmasını olanaklı hale getirdi. Kadınlar sosyal yaşama etkide bulunarak, erkekler gibi onlarda politik ve genel öğrenim için tüm araçları kullanmaya sahiptiler. Kadınlar devlet yönetiminde etkin bir role sahip olmalarıyla birlikte, birçok kadın yüksek ve sorumlu yerlerde bulunmaktaydı. Sovyetlerin1. Kongresine 5 kadın katılırken 5.kongreye 96 kadın katarak, Kongrede %15.7 oranında kadın delege oluşturdu. Sovyetlerde kadınların kurtuluş. sosyalizm yoluyla kadınların verdiği çetin ve zor bir savaşla erkek yoldaşlarıyla omuz omuza bıkmadan, usanmadan Sovyet yönetimini kurmak ve üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti kaldırarak çetin savaşlar vererek elde ettiler. Fakat bugün Lenin ve Stalin yoldaşın ölümünden sonra, sosyalizm adı altında gerçekleşen geriye dönüşle birlikte Sovyet kadını, geçmişte çetin savaşlardan geçerek kanıyla canıyla hak ettiği tüm bu hakları ellerinden alınarak, açlığa, baskıya ve fuhuşa itilerek, yeniden kölenin kölesi durumuna getirilmiştir.