DEVRİMCİ KİŞİLİK OLUŞUMUNDA SOSYALİST KÜLTÜRÜN YERİ.!

Kilitlenme ve yapılan işin içinde kendini hissetme somut pratik anlamda ortaklaşma demektir. Gerçi konunun ana teması komünist kişiliğin ne olduğuna ilişkindi. Genel tanımlamaların dışında daha özel tanımlamalarla komünist kişiliğin nasıl olması gerektiği daha derinden kavranacaktır. Aslında buna komünist kişilik demeyip daha geniş kapsamda sosyalist kültür ve ahlakta diyebiliriz. Böylesi, gereksiz şablon ve yakıştırmalardan da kurtaracaktır bizi.

Komünist kişilikte özde, davranış kalıpları olmasına rağmen, somut yaşamda kalıpların yaşamın zenginliğine sunulmasından başkada bir şey değildir. Bu kişilik sadece insanda somutlaşan bir şey değildir, yani tek, tek insanda somutlaşmadığı için örgütte ortak bir yaşamın kültürü olarakta yansır. Böyle olduğunda, artık bir komünist ne yapar ne eder tanımlamasından öte, bir örgütün bireyinin yaptığı pratikten bahsedilir. Kişilik tanımlaması da burada teorik ağırlığını yitirerek pratik zenginlik kazanır.

Daha önce bir şeyin kavranması için özelde (ayrıntıda) ele alınması gerektiğinden bahsetmiştik. Örgüt tanımlaması; ülke gündemi, devrimin niteliği vb. gibi konularda genel tanımlamalar olduğu ve özelde de tanımlamaların olduğunu yani özelden değil genelden özele bir dizi sıralanışla ele alındığından bahsetmiştik. Komünist yaşam ve sosyalist kültürde bu tarzda ele alınarak değerlendirilip kavranabilir. Bunlarda diğerlerinde olduğu gibi teorik söylem ve pratik karşılığı olarak ayrı, ayrı ele alınabilir. Bu konuda da ulaşılması gerekilen bir hedef olacaktır. Hedeften öte yaşanılanlar irdelenir. Çoğu zaman yaşamın zenginliğidir bu ama kavramların gücüde pratikten ve bilinçten onun bugünü değil yarını kavrayışından beslenebilir ancak. Böyle olunca da kültür ve onun somut şekillenişinin ürünü olan kişilikten bahsedebiliriz. Yani tek başına komünist kişilik normları bizi bir yere taşımaz. Bu örgütsel yaşamla, onun pratiğiyle bütünleştiğinde komünist kimlikten bahsedilebilir ve kimlik tanımlanırken yılların mücadelesinin toplamı olan kültürden yola çıkılarak yapılabilir bu.

Bir anlamıyla sosyalist kültür yada onunla bezenmiş örgütsel kültür yoksa komünist kişilikte yoktur. Burada sosyalist kültür komünist ideallerden (kişilik idealleri) ayrı şeylerdir. İdealler in hayata geçirilmiş biçimi komünist kimliği sağlar. Burada kimlik tanımlaması artık ortak kimlikle açıklanabilir. Diğer kişilik özellikleri zorunlu olarak burjuva kültürle bulaşıktır. Ortak kültürle açıklanabilen komünist kimlikte de yapılan hatalar, eksikler yapılan doğru şeyler gibi ortak kültür ele alınarak sahiplenilir. Bu sahiplenme de beraberinde komünist ideal kimliğin somut biçimini sunar.

Bir kültür sorunu olduğu için, böyle bir özelliği taşıdığı için ideallerin bozulmasını sağlamaz ama etkileşim olarak ideallere somut eklemeler yapılır ve buna da tarihte komünist iz düşümü denir. Bu örgütsel miras olarak ileriye taşınır. Bu mirasta iyi ve kötü olarak kişilerin izleri olacaktır ancak kültür olarak tanımlandığında oturmuş davranış biçimleri akla geldiği için kolektif kimlik öne çıkacaktır.

Bu kavranış biçimi çoğu komünist örgüt yada partide bu şekliyle ele alınmaz. Komünist kişilik onun ideal biçimini örgüt-parti kültüründen ayrıştırarak ele alır. Belirli bir noktadan sonra da kişilerin davranışları kendilerine özel davranışlar olarak kabul edilir. Çoğu zamanda örgüt-parti kültürünü taşıyan komünist kişilikler iyi örnekler yaratmazlar. Sonuçta ortada bir kültür sorunu olduğu için ve kültürde bir komünistin ne olması gerektiği değil aynı zamanda ne olduğu da hesaba katılarak oluşuyorsa partinin toplam mücadele anlayışı ve yaşamın yansıması olarak kişilikte şekillenecektir. Bu açıdan farklı anlayışlara sahip farklı örgütler belli bir noktada kimlik tanımlamasında aynı şeyi söyleyebilir fakat yaşamda genel tanımlamaların dışında özelde çok ayrı noktada pratik bir bakış oluşur ve kişilikte bu noktalarda farklılaşır. Yani, her ideoloji özelde kendi insan tipini yaratır ve bu anlamıyla çok çeşitli, zengin kimliklerin olması ve bunların bir bütün olarak örgüt-parti kültürü altında toplanması, verili kültür içinde kendini tanımlaması kaçınılmazdır.