ÇE-KAY YAYINEVİNDE: ” MARKSİST-LENİNİST DEVRİM TEORİSİ VE TÜRKİYE DEVRİMİNİN GELİŞİM ÇİZGİSİ-1 KİTAP ” ÇIKIYOR.!

ÇE-KAY YAYINEVİ Adresi: Nutuk Caddesi Huzur Apt: No: 27/C 19 Mayıs Mahallesi Büyükçekmece-İSTANBUL Yazışma adresi : Cekayyayinevi@gmail.comYurtiçi ve yurtdışı isteme Tel. Watsap: 0049.15510436833ÖNSÖZ: Türkiye devriminin gelişim çizgisine dair 3. kitap hazırladık. Elinizdeki İlk kitap M-L Devrim Teorisi ve Türkiye Devriminin Gelişim Çizgisi yazısında öncelikle konunun daha iyi kavranması ve hangi olgulardan hareket edilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymak için birinci bölümde M-L devrim teorisi, kesintisiz devrim, iktidar sorunu, Ekim devrimi neyi eskitti, proletarya ve köylülüğün devrimci demokratik diktatörlüğünde ne anlıyoruz ve Osmanlıdan günümüze Türkiye gerçekliğine ayna tutuluyor, Kemalist hareketin değerlendirmesi yapılıyor ve Türkiye devrimi hangi karakterde devrimle işe başlayacak ve kesintisiz devrime nasıl yürünecek sorunları ele alınıyor. Bu konuda M-L devrim teorisinin gelişme süreçlerini irdeleyerek, Leninist kesintisiz devrimden ne anlamalıyız sorunsalına yanıt bularak ilerlemeye ve bu alandaki çarpıtmaları su yüzüne çıkarmaya çalışıyor.İkinci olarak bu M-L bakıştan hareketle Türkiye devriminin resmini ortaya koyarak, sınıflar arası temel ilişkiler ve bu zemin üzerinde program, strateji ve temel taktikler üzerinde verileriyle birlikte durarak devrimimizin gelişim çizgisini ve aşamalı kesintisiz devrim görüşlerimizi ortaya Kuşku yok ki ele alınan konuların coşkulu tartışıldığı dönem, devrimci yükseliş yılları ve devrim anıdır. Yine, konuya ilişkin farklı teori ve politik stratejilerin sınandığı dönem de, devrimin kapıda olduğu andır. Ama, proletarya, devrim anında kendi sınıf çıkarlarının zorunlu kıldığı M-L çizgiyi izleyebilmesi için, öncüsü ve ileri kesimleriyle daha başından kendi sınıfının teorik, politik görüşleriyle donanmalıdır. Bu nedenle, faşist gericilik döneminden at izinin it izne karıştığı ve teorik-politik seviyenin geriye düştüğü bugünlerde, devrim sorununa ilişkin komünist görüşleri ortaya koymak ve yaymak; gerekli, hatta acil devrimci bir görevdir.Ayrıca içinden geçtiğimiz faşist gericilik dönemi; genel olarak devrim davasına, özel olarak da komünistlerin devrime ilişkin görüşlerine karşı faşizmden, dini gericiliğe, sosyal demokrat reformizm’den revizyonizme ve küçük burjuva reformizm’ine değin değişikSınıflar ve politik akımların ideolojik saldırılarını yoğunlaştırdığı yıllar oldu. Devrimci hareket içinde ve etrafında yer almış çevrelerde, proletaryanın devrimci politikası yerine, sosyal demokrasi kuyrukçuluğu ve “reformların önemi” sivil toplumculuk, ezilenler halkçı bulamacı revaç bulur hale geldi. Devrimcileri, M-L devrim görüşleriyle donatarak, burjuva reformcu, sivil toplumcu ve sağcı-solcu oportünist- revizyonist saldırılara karşı savaşım verilmesine katkıda bulunmak için de bunu yapmak gerekiyor.Ülkemiz devrimci hareketinde, toparlanmasının sürece yayılması revizyonizme karşı açılan ideolojik savaşımının derinleştirilip ileriye taşınamaması, Marksizm-Leninizm’in devrim sorununa ilişkin teorik görüşlerine hakim olunamadığı ölçüde; oportünizm ve revizyonizme doğru savrulma tehlikesi doğdu, zamanla ve giderek de yaşandı. Devrimci hareketin bütününde ise, geçmişte sosyalizmin kurulduğu ülkelerde kapitalizme geri dönüşün, şimdi daha çok görülüyor olması, devrim sorununda oportünizme ve revizyonizme savrulma tehlikesini bugün daha çok arttırmıştır.Bütün bu açılardan, devrimci hareket içinde, burjuvaziye, revizyonizme, reformizm’e ve sağ ve sol oportünizme karşı ideolojik savaşıma yararlı olacağına inancıyla, Türkiye Kürdistan devrimi sorununa ilişkin M-L görüşleri bu derli toplu olarak okuyucuya sunuyoruz.Çe-Kay Yayınevi