Önderlerden Öğreniyoruz

Ölümünün 123.Yılında Proletaryanın Büyük Savaşçısı ve Öğretmeni Engels Fikirleri ve Mücadelesiyle Hep Yaşayacaktır..!

“Nasıl bir zeka meşalesi söndü, nasıl bir yürek durdu…” Lenin, “Marx’tan sonra uygar dünyanın modern proletaryasının en yetkin bilim adamı ve öğretmeni “ olarak tanımladığı Engels’i, Nikolay Nekrasov’un şiirinden ilham aldığı bu dizelerle yüce bir duygululuk ve bağlılıkla anmıştı. 1844’te devrimci işçi hareketinin oluşumunun en hararetli yıllarında yoldaşı Marx ile tarihsel bir buluşmaya adım atan Engels, uluslararası proletaryanın lideri ve …

Read More »

Amerikalı Tarihçi Grover: Stalin bir ‘diktatör’ değildi..!

Sovyetler Birliği üzerine araştırma yapan Amerikalı Tarihçi Grover Furr ile SSCB önderi Joseph Stalin hakkındaki iddiaları konuştuk. Sovyetler Birliği üzerine araştırma yapan Amerikalı Tarihçi ve Montclair Devlet Üniversitesi Orta Çağ İngilizce Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Grover Furr ile SSCB önderi Joseph Stalin hakkındaki iddialardan SBKP 20. Kongresi’nde Nikita Kruşçev’in iktidara gelişine, Sovyetler Birliği üzerine yapılan tarihçiliğin ne gibi iç çelişkiler …

Read More »

Marks 200.Yaşında Marksizm Yeni ve Bilimsel Bir Öğreti Olmaya Devam Ediyor..!

Proletaryanın büyük önderi ve öğretmeni, bilimsel sosyalizmin kurucusu, Karl Marks, 5 Mayıs 1883 yılında Almanya’nın Tirier kentinde doğdu 14 Mart 1883’te hayata gözlerini yumdu. Marks, on yıllar boyunca bilimsel sosyalizmin ülküsü uğruna olağanüstü bir özveri ve inançla çalıştı, işçi sınıfının pratikteki kavgasına aktif olarak katıldı. O, dahi bir teorisyen, usta bir pratisyen idi. O’nun ölümü, dünya proletaryası ve sosyalizm davası …

Read More »

KARL MARKS YAŞIYOR SAVAŞIYOR..!

Bilimsel sosyalizmin kurucusu; Karl Marx, 5 Mayıs 1818’de Trier kentinde (Almanya) doğdu ve 14 Mart 1883 yılında İngiltere de yaşama gözlerini kapadı. Babası, 1824 yılında protestanlığı kabul etmiş bir Yahudi avukattır. Ailesi zengin ve kültürlü idi, ama devrimci değildi. Trier’deki liseden mezun olduktan sonra Marx, önce Bonn’da üniversiteye gitti. Daha sonra Berlin Üniversitesi’ne geçerek, hukuk öğrenimi gördü, tarih ve felsefeye …

Read More »

Direnişçi Kadınların Yüz Akı Leyla Halid..!

Tarihe direnişleriyle not düşmüş yüzlerce kadın var. Bunlardan biriside Filistin kurtuluş mücadelesini dünyaya tanıtmada önemli rol oynayan kadın savaşçı Leyla Halid’tir. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi içinde “Şadya Ebu Gazale” takma ismiyle bilinen Leyla Halid, 1944 yılında İsrail devleti sınırları içinde yer alan Hayfa şehrinde dünyaya geldi. İlerde Filistin Davası’nın sesinin bütün dünyaya duyurulmasında çok önemli bir rol oynayacak “uçak kaçırma …

Read More »

TEORİYİ POLİTİK EYLEM VE ÖRGÜTLE BİRLEŞTİREN ÖNDER STALİN..!

Ölümümün 65.yılında Stalin yoldaşı anarken ondan öğrenmek ve Onun devrimci iradeyi pratiğe geçirmedeki kararlılığı, örgütçülükteki başarısını ve yoldaşlık ilişkilerindeki titizliğini, başladığı işi sonuna kadar götürmedeki iddiacılığı ve inatçılığını kendimize örnek almak büyük önem taşıyor. Kuşku yok ki Stalin yoldaş devrimci teorinin öneminin devrimci pratiğe yol göstermesiyle bağlı olduğuna özel vurgu yapan, boş konuşup iş yapmayan yani teorisi ayrı pratiği ayrı …

Read More »

Ölümünün 94.Yılında Lenin’i Anarken: “Eğer kazanmak istiyorsanız Lenin gibi Çalışın, Lenin gibi savaşın”..!

Stalin yoldaş öğretmeni Lenin yoldaşı anarken devrim ve sosyalizm savaşımının her cephesinde  başarı için Lenin gibi dur durak bilmeden çalışmak gerektiğine vurgu yapmak için, başarının yolunun sıkı ve amaca bağlanmak çalışmaktan geçtiğini ve bunu Lenin yoldaşın en iyi yaptığını vurguluyordu. Lenin yoldaş 22 Nisan 1870’lında yaşama gözlerini açtı, Marks’ın eserleriyle tanıştığı on beş yaşından itibaren bütün yaşamını emperyalist kapitalist dünyayı yeni sosyalist …

Read More »

ÖLÜMÜNÜN 37.YILINDA ÖRGÜTÇÜLÜKTE ÖNDER YOLDAŞ  İRFAN ÇELİK YOLDAŞTAN ÖĞRENMEK..!

1973 yenilgisinde yeniden ayağa dikilmesinde TKP-ML Hareketinin önderlerinden İrfan Çelik yoldaşı 14 Eylül 1980de Davutpaşa zindanında ağır işkenceler sonucu kaybettik. 12 Eylül 1980’de yönetime el koyan faşist generaller çetesi devrimci halk muhalefetini ezmek ve devrimci hareketi dağıtmak için ülkenin üzerine bir karabulut gibi çöktü. Faşist cuntanın ilk hedeflerinin başında zindanlarda devrimci tutsakları teslim almak geliyordu.   Nitekim darbenin ardında zindanları teslim …

Read More »

Komünist Kadın Önder Clara Zetkin;  bi­ze öğ­ret­tik­le­ri as­la ge­çi­ci de­ğil­dir..!

O hep var­dı, var ola­cak! Cla­ra Zet­kin, 1857 yı­lın­da Al­man­ya’da doğ­du. Ba­ba­sı bir köy öğ­ret­me­niy­di. O köy­de büyüdü, köy ya­şa­mı­nı ya­kın­dan ta­nı­dı. O sı­ra­lar­da iş­çi­ler he­nüz köy ya­şamı­na sı­kı­ca bağ­lıy­dı­lar. Cla­ra, köy­lüle­rin ve iş­çi­le­rin du­ru­mu­nu salt ki­tap­lar­dan de­ğil, ya­şa­mın ken­di­sin­den öğ­ren­di. Bu­nun, da­ha son­ra ken­di­si­ne çok ya­ra­rı ol­du. O köy­lüle­re, ka­dın ve er­kek iş­çi­le­rin en ge­ri kat­man­la­rı­na ulaş­ma­yı be­ce­ren en­der …

Read More »

FAŞİZMİN KORKULU RÜYASI, PROLETERYANIN YILMAZ ÖNDERİ : GEORGİ DİMİTROVU ANARKEN…!

Dimitrov; köyde kalpak, şehirde kürk diken terzi bir babadan ve köyde orak biçen, şehirde dokuma tezgâhtarlığı yapan bir anadan 18 Haziran 1882 yılında dünyaya gelir. Dimitrov’un doğumundan kısa bir süre sonra aile önce kasabaya daha sonra da Sofya şehrine taşınmak zorunda kalır. Sekiz kardeştirler. Dimitrov, sekiz kardeşin en büyüğüdür. Geçirdiği hastalık ve daha sonra da ekonomik nedenlerden dolayı öğrenimini orta …

Read More »